Академия за училищни лидери | PTP

Описание на програмата:

Програма „Академия за училищни лидери“ ще избере 30 български директори на държавни и общински училища за участие в едноседмичен семинар за професионално развитие в България. Семинарът, който ще се фокусира върху училищната култура и лидерство, ще бъде воден от американски експерти по педагогика и лидерски умения. По време на семинара участниците ще се научат как по-добре да идентифицират, анализират и да се справят с проблемите в своите училища. Освен това, до един месец след приключването на семинара, директорите ще трябва да разработят и предадат за оценка планове за подобряване на своите училища. Тези финални проекти ще са базирани на наученото по време на семинара и ще бъдат оценени от американските експерти. От 30те финални проекта, американското жури ще избере 10те най-добри проекта. Директорите чиито проекти бъдат избрани, ще участват в десетдневно професионално посещение в Ню Йорк, където ще имат възможност на посетят местни училища и да обменят опит с американски колеги/директори.


Program Description:

Principals Training Program (PTP) will select 30 Bulgarian high school principals from America for Bulgaria Foundation (ABF) partner schools for a week long education leadership seminar in Bulgaria. Furthermore, from among the seminar participants, IIE will select 10 finalists who will participate in a customized 10-day leadership and professional development experiential program in the U.S. 

Критерии за кандидатстване:

 • Кандидатите трябва да са български граждани, които живеят и работят в България.
 • Кандидатите трябва да са директори на държавни или общински училища в България (без ограничения за профила и статута на училището).
 • Кандидатите трябва да имат интерес да научат и приложат на практика нови подходи за училищно лидерство, както и да интегрират нови образователни методики и технологии в учебния процес;
 • Кандидатите трябва да имат висока мотивация да приложат наученото в България и да допринасят с работата си за издигане на професионалните стандарти и подобряване на образователната система.

ВАЖНО: Избраните участници трябва да представят доказателства, че продължават да са на работа като директори в държавни или общински училища за учебната година, в която ще се проведе програмата „Академия за училищни лидери“. В случай че избраните кандидати не успеят да докажат, че работят като директори в държавни или общински училища, те губят мястото си в програмата и няма да могат да участват.


Eligibility:

 • Applicants must be Bulgarian citizens who currently work and reside in Bulgaria.
 • Applicants must be principals at state or municipal schools.
 • Applicants must be interested in learning and applying an innovative school leadership approach, as well as in incorporating technology and new pedagogical practices in the classroom.
 • Applicants must demonstrate a track record of intellectual curiosity, striving for excellence in the classroom and be committed to pedagogical innovation.

 
IMPORTANT: Selected participants must provide proof that they continue to be employed as principals at state or municipal schools during the school year in which the PTP will take place. If selected participants fail to prove their status as state or municipal teachers, they will forfeit their place in the program and will not be able to participate.

Кандидатстване

Формуляр за кандидатстване (170 KB DOC)

Документи за кандидатстване по програмата се подават само по електронен път като крайният срок е 25 януари 2015 година. Кандидатите трябва да изпратят попълнен формуляр за кандидатстване на е-мейл адрес bylp@iie.org.

Какво предлага програмата?

Семинар в България
Избраните 30 участници ще преминат едноседмично обучение/ семинар в България, като програмата покрива следните разходи:

 • Разходи за хотели;
 • Организирани закуски, обяди и вечери;
 • Превод от и на английски и български език по време на програмата
 • Обучителни материали и ръководства.

Споделяне на придобитите знания и опит от семинара
След приключването на семинарът в България, 30-те участници ще имат ангажимента да направят 2 публични презентации до края на текущата учебна година, в които да представят опита си по програмата и придобития опит, който ще приложат в работата си.

Професионално посещение в Ню Йорк
Избраните 10 финалиста , ще участват в десетдневно професионално посещение в Ню Йорк, където ще имат възможност на посетят местни училища и да обменят опит с американски колеги/директори на държавни училища в Ню Йорк, като се покриват следните разходи:

 • Пътни разходи до семинара и обратно;
 • Разходи за хотели;
 • Организирани закуски, обяди и вечери;
 • Командировъчни;
 • Превод от и на английски и български език по време на програмата;
 • Обучителни материали и ръководства.
 • За избора на 10-те финалисти няма изискване на владеят английски език.

Споделяне на придобитите знания и опит от професионално посещение в Ню Йорк
След завръщането си в България, 10-те финалисти ще имат ангажимента да направят 2 публични презентации до края на текущата учебна година, в които да представят опита си по програмата и придобития опит, който ще приложат в работата си.


Program Benefits

Bulgarian Seminar
The 30 selected principals will participate in a week long professional development seminar in Bulgaria. The seminar will cover the following:

 • Accommodations
 • Meals
 • Translation in Bulgarian
 • Training manuals and education materials

Post – Seminar Presentation Commitment
Upon the completion of the seminar, the 30 principals will organize and facilitate two public presentations in front of an audience of fellow educators. The presentations will focus on lessons learned from seminar---in particular, the principals should address how they plan to incorporate the newly acquired knowledge in their schools.

NYC Study Tour Component
From among the 30 Bulgarian seminar participants, 10 finalists will be selected to participate in a ten day professional study tour in New York City (NYC). During their study tour, the 10 Bulgarian principals will visit NYC schools and observe and network with American principals. Here is what is covered:

 • Transportation to and from USA
 • Hotel accommodations
 • Transportation
 • Group meals
 • Per diem allowance
 • Insurance
 • Translation in Bulgarian
 • Training manuals and education materials

Post-NYC Study Tour Presentation Commitment
Upon returning to Bulgaria, the 10 principals will organize and facilitate two presentations about lessons learned from their study tours, and about how they plan to incorporate the newly acquired knowledge in their schools.

Може да се свържете с програмния ни администратор: bylp@iie.org.


For more information, please contact the program administrator at bylp@iie.org.

© 2014 Institute of International Education, Inc. All rights reserved.