ไอไออีเซ้าท์อีสเอเชีย | กรุงเทพฯ | ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

สถาบันการศึกษานานาชาติประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ชั้น 6 อาคารมณียาเซ็นเตอร์เหนือ

518/3 ถนนเพลินจิต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ตู้ ปณ 2050 กรุงเทพฯ 10501 

โทร. 0 2652 0653 

โทรสาร. 0 2652 0633

อีเมล: SEAinfo@iie.org© 2014 Institute of International Education, Inc. All rights reserved.