ติดต่อเรา

สถาบันการศึกษานานาชาติประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ชั้น 6 อาคารมณียาเซ็นเตอร์เหนือ
518/3 ถนนเพลินจิต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Jonathan Lembright, Regional Director

โทร. 0 2652 0653
โทรสาร. 0 2652 0633
อีเมล: SEAinfo@iie.org

© 2015 Institute of International Education, Inc. All rights reserved.