ข่าวและกิจกรรม

ขอเรียนเชิญ คณะครู อาจารย์ หัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ เข้าร่วมงาน Master The TOEFL ITP® IIE Workshop 2016 ในวันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2559 ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ตั้งแต่เวลา 9.00 น. - 16.00 น.

ลงทะเบียนสำรองที่นั่ง

© 2016 Institute of International Education, Inc. All rights reserved.