GE Foundation Scholarship

ทุน GE Foundation Scholar Leaders Program

สถาบันการศึกษานานาชาติ (IIE) ร่วมกับมูลนิธิ General Electric (GE Foundation) เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีไทยเพื่อรับทุน โดยกำหนดคุณสมบัติ ดังนี้:

1. มีสัญชาติไทย

2. ขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษา

3. กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 1 ในสาขาวิชา ดังนี้: พาณิชยศาสตร์และการบัญชี วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เคมี เศรษฐศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ (เครื่องกล,เคมี,สิ่งแวดล้อม,คอมพิวเตอร์,ไฟฟ้า และโทรคมนาคม) วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณิตศาสตร์ หรือฟิสิกส์

4. เป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้น

 • มหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์ (ทุกวิทยาเขต)
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ทุกวิทยาเขต)
 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเจ้าธนบุรี
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ทุกวิทยาเขต)
 • มหาวิทยาลัยมหิดล (ทุกวิทยาเขต)
 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ทุกวิทยาเขต)
 • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ
 • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

5. มีผลการเรียนในเกณฑ์ดี

6. มีทักษะด้านความเป็นผู้นำ และมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาชุมชน

ทุนการศึกษามูลนิธิจีอีสนับสนุน

 • เงินทุนการศึกษาปีละ 2,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา สำหรับปีการศึกษาที่ 2, 3 และ 4
 • การฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำและการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม

หมดเขตรับสมัคร 15 เมษายน 2558

สมัครออนไลน์

รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ แผนกทุนการศึกษา

โทร 02-652-0653 ext 119 or 121
อีเมล:SEAinfo@iie.org


วัตถุประสงค์ของโครงการทุน GE Foundation Scholarship Leaders Program

วัตถุประสงค์ของโครงการทุนการศึกษา GE Foundation Scholar-Leaders Program คือการค้นหาคนหนุ่มสาวที่มีความสามารถและพัฒนาความสามารถของตนเพื่อช่วยสร้างทรัพยากรบุคคลในชุมชนที่มีการทำงานของ GE นอกจากนี้ เป้าหมายสูงสุดของโครงการคือการให้ความช่วยเหลือด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแก่ประเทศต่าง ๆ โดยการขยายโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำในการจัดการและด้านธุรกิจ การเงิน วิศวกรรม เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์

ในการดำเนินกิจกรรมของโครงการมีการสัมมนา 3 วันในทุกประเทศที่เข้าร่วมโครงการ โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับความเป็นผู้นำที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพสังคมและวัฒนธรรมในแต่ละประเทศ

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุน GE Foundation Scholar Leaders Program

© 2014 Institute of International Education, Inc. All rights reserved.