GE Foundation Scholarship

ทุน GE Foundation Scholar Leaders Program

สถาบันการศึกษานานาชาติ (IIE) ร่วมกับมูลนิธิ General Electric (GE Foundation) เปิดรับสมัครนักศึกษาไทยเพื่อรับทุน โดยกำหนดคุณสมบัติ ดังนี้:

  1. มีสัญชาติไทย
  2. ขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษา
  3. กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2 ในสาขาวิชา ดังนี้: พาณิชยศาสตร์และการบัญชี วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เคมี เศรษฐศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ (เครื่องกล,เคมี,สิ่งแวดล้อม,คอมพิวเตอร์,ไฟฟ้า และโทรคมนาคม) วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณิตศาสตร์ หรือฟิสิกส์
  4. เป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้น  

1. มหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์ (ทุกวิทยาเขต)

2. มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ทุกวิทยาเขต)  

3. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเจ้าธนบุรี 

- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ทุกวิทยาเขต)

- มหาวิทยาลัยมหิดล (ทุกวิทยาเขต) 

- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ทุกวิทยาเขต) 

5. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ 

6. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

7. มีผลการเรียนในเกณฑ์ดี

8. มีทักษะด้านความเป็นผู้นำ และมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาชุมชน 


หมดเขตรับสมัครในเดือนมีนาคมของทุกปี

สมัครที่เว็บไซต์

รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ แผนกทุนการศึกษา

โทร 02-652-0653 ext 119 or 121
อีเมล:SEAinfo@iie.org


วัตถุประสงค์ของโครงการทุน GE Foundation Scholarship Leaders Program

วัตถุประสงค์ของโครงการทุนการศึกษา GE Foundation Scholar-Leaders Program คือการค้นหาคนหนุ่มสาวที่มีความสามารถและพัฒนาความสามารถของตนเพื่อช่วยสร้างทรัพยากรบุคคลในชุมชนที่มีการทำงานของ GE นอกจากนี้ เป้าหมายสูงสุดของโครงการคือการให้ความช่วยเหลือด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแก่ประเทศต่าง ๆ โดยการขยายโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำในการจัดการและด้านธุรกิจ การเงิน วิศวกรรม เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์

ในการดำเนินกิจกรรมของโครงการมีการสัมมนา 3 วันในทุกประเทศที่เข้าร่วมโครงการ โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับความเป็นผู้นำที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพสังคมและวัฒนธรรมในแต่ละประเทศ

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุน GE Foundation Scholar Leaders Program

© 2014 Institute of International Education, Inc. All rights reserved.