GE Foundation Scholarship

GE Logo

ทุน GE Foundation Scholar Leaders Program

วัตถุประสงค์ของโครงการทุน GE Foundation Scholarship Leaders Program

วัตถุประสงค์ของโครงการทุนการศึกษา GE Foundation Scholar-Leaders Program คือการค้นหาคนหนุ่มสาวที่มีความสามารถและพัฒนาความสามารถของตนเพื่อช่วยสร้างทรัพยากรบุคคลในชุมชนที่มีการทำงานของ GE นอกจากนี้ เป้าหมายสูงสุดของโครงการคือการให้ความช่วยเหลือด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแก่ประเทศต่าง ๆ โดยการขยายโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำในการจัดการและด้านธุรกิจ การเงิน วิศวกรรม เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์

ในการดำเนินกิจกรรมของโครงการมีการสัมมนา 3 วันในทุกประเทศที่เข้าร่วมโครงการ โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับความเป็นผู้นำที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพสังคมและวัฒนธรรมในแต่ละประเทศ

© 2016 Institute of International Education, Inc. All rights reserved.