GE Foundation Scholarship

GE Logo

ทุน GE Foundation Scholar Leaders Program

สถาบันการศึกษานานาชาติ (IIE) ร่วมกับมูลนิธิ General Electric (GE Foundation) เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีไทยเพื่อรับทุน โดยกำหนดคุณสมบัติ ดังนี้:

 1. มีสัญชาติไทย
 2. ขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษา
 3. กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 1 ในสาขาวิชา ดังนี้: พาณิชยศาสตร์และการบัญชี วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เคมี เศรษฐศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ (เครื่องกล,เคมี,สิ่งแวดล้อม,คอมพิวเตอร์,ไฟฟ้า และโทรคมนาคม) วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณิตศาสตร์ หรือฟิสิกส์
 4. เป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้น
  • มหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์ (ทุกวิทยาเขต)
  • มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ทุกวิทยาเขต)
  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเจ้าธนบุรี
  • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ทุกวิทยาเขต)
  • มหาวิทยาลัยมหิดล (ทุกวิทยาเขต)
  • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ทุกวิทยาเขต)
  • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ
  • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 5. มีผลการเรียนในเกณฑ์ดี
 6. มีทักษะด้านความเป็นผู้นำ และมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาชุมชน
 7. ทุนการศึกษามูลนิธิจีอีสนับสนุน
  • เงินทุนการศึกษาปีละ 2,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา สำหรับปีการศึกษาที่ 2, 3 และ 4
  • การฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำและการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม

หมดเขตรับสมัคร เดือนเมษายน ของทุกปี

รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ แผนกทุนการศึกษา

โทร 02-652-0653 ext 119 or 121
อีเมล:SEAinfo@iie.org


วัตถุประสงค์ของโครงการทุน GE Foundation Scholarship Leaders Program

วัตถุประสงค์ของโครงการทุนการศึกษา GE Foundation Scholar-Leaders Program คือการค้นหาคนหนุ่มสาวที่มีความสามารถและพัฒนาความสามารถของตนเพื่อช่วยสร้างทรัพยากรบุคคลในชุมชนที่มีการทำงานของ GE นอกจากนี้ เป้าหมายสูงสุดของโครงการคือการให้ความช่วยเหลือด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแก่ประเทศต่าง ๆ โดยการขยายโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำในการจัดการและด้านธุรกิจ การเงิน วิศวกรรม เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์

ในการดำเนินกิจกรรมของโครงการมีการสัมมนา 3 วันในทุกประเทศที่เข้าร่วมโครงการ โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับความเป็นผู้นำที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพสังคมและวัฒนธรรมในแต่ละประเทศ

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุน GE Foundation Scholar Leaders Program

© 2016 Institute of International Education, Inc. All rights reserved.