Harvest

ทุน HARVEST program(Helping Address Rural Vulnerabilities and Ecosystem Stability) ได้รับการสนับสนุนโดยองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐฯ USAID เพื่อแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางอาหาร การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในกัมพูชา โดยมีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มจำนวนของอาหารและการเข้าถึงปลปลิตทางการเกษตร การประมง และป่าไม้ เสริมสร้างความแข็งแรงด้านการเกษตร และเสริมสร้างการจ้างงานในชนบท โดยโครงการ HARVEST และสถาบันการศึกษานานาชาติ มีหน้าที่จัดการและดูแลทุน HARVEST scholarship program แก่นักศึกษาปริญญาโทชาวกัมพูชาที่กำลังศึกษาในสหรัฐฯ หรือในประเทศประชาคมอาเซียน ในสาขาวิชาการเกษตร การประมง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเกษตรในน้ำ และด้านนโยบาย

© 2016 Institute of International Education, Inc. All rights reserved.