SMBC Scholarship

SMBC Logo

ทุน SMBC Global Foundation Scholarship Program

ไอไออีเซ้าท์อีสเอเชียจัดการดูแลทุนการศึกษา SMBC Global Foundation Scholarship Programs ในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2547 โดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ความช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาไทยที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ และช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างมูลนิธิกับชุมชนทั่วประเทศ

สถาบันการศึกษาของไทยที่เข้าร่วมโครงการในปัจจุบัน *

  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คุณสมบัติผู้สมัครขอรับทุน

  • กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1-4 สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับภาษา/วัฒนธรรมญี่ปุ่น กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
  • ผู้สมัครขอรับทุนจะต้องมีผลการเรียนรวมไม่ต่ำกว่า 3.00
  • เกณฑ์การพิจารณาการให้ทุน ได้แก่ ผลการเรียน ประสบการณ์ด้านทำงาน แผนการภายหลังจบการศึกษา จดหมายรับรองจากสมาชิกในชุมชน หรืออาจารย์ผู้สอน ความจำเป็นทางการเงิน บทสรุปจากการสัมภาษณ์ส่วนบุคคลเพื่อทราบถึงแรงบันดาลใจ บุคลิกส่วนตัว ความสามารถและศักยภาพ กิจกรรมนอกเหนือจากการเรียน และกิจกรรมในชุมชน
  • การพิจารณาเพื่อเข้ารับทุนจะไม่มีการแบ่งแยกหรือเลือกปฏิบัติในการคัดเลือก

* นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสามารถติดต่อกองกิจการนักศึกษาเพื่อสมัครขอรับทุน ณ มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ

© 2016 Institute of International Education, Inc. All rights reserved.