SMBC Scholarship

ทุน SMBC Global Foundation Asian Scholarship Program

ไอไออีเซ้าท์อีสเอเชียจัดการดูแลทุนการศึกษา SMBC Global Foundation Scholarship Programs ในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ความช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาไทยที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ และช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างมูลนิธิกับชุมชนทั่วประเทศ

สถาบันการศึกษาของไทยที่เข้าร่วมโครงการในปัจจุบัน

  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คุณสมบัติผู้สมัครขอรับทุน

  • กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1-4 สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับภาษา/วัฒนธรรมญี่ปุ่น เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
  • ผู้สมัครขอรับทุนจะต้องมีผลงานศึกษาวิจัยในการผ่านเกณฑ์เพื่อสำเร็จการศึกษาจากสถาบันนั้น ๆ
  • เกณฑ์การพิจารณาการให้ทุน ได้แก่ ผลการเรียน ประสบการณ์ด้านทำงาน แผนการภายหลังจบการศึกษา จดหมายรับรองจากสมาชิกในชุมชน หรืออาจารย์ผู้สอน ความจำเป็นทางการเงิน บทสรุปจากการสัมภาษณ์ส่วนบุคคลเพื่อทราบถึงแรงบันดาลใจ บุคลิกส่วนตัว ความสามารถและศักยภาพ กิจกรรมนอกเหนือจากการเรียน และกิจกรรมในชุมชน โดยจะไม่มีการแบ่งแยกหรือเลือกปฏิบัติในการคัดเลือก  

นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสามารถติดต่อกองกิจการนักศึกษาเพื่อสมัครขอรับทุน ณ มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ

© 2014 Institute of International Education, Inc. All rights reserved.