นิทรรศการศึกษาต่อสหรัฐอเมริกา

SH-University-Fairs-Attendees SP13-5

สถาบันการศึกษานานาชาติเป็นองค์กรหนึ่งที่สนับสนุนการศึกษาในระดับนานาชาติและส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมกัน ด้วยเหตุนี้ สถาบันการศึกษานานาชาติจึงได้จัดนิทรรศการศึกษาต่อในสหรัฐฯ ตั้งแต่ปี 1982 จนถึงปี 2014 ทั่วภูมิภาคเอเชีย โดยโอกาสที่นักเรียนนักศึกษาและผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานจะได้รับ คือ

  • รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรและสถาบันต่างๆ ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก
  • ได้พบปะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่และศิษย์เก่าจากมหาวิทยาลัยในสหรัฐฯ
  • เข้าร่วมฟังสัมมนาในหัวข้อ การสมัครเรียนต่อมหาวิทยาลัย การขอวีซ่า ทุนการศึกษา และชีวิตนักเรียนในอเมริกา

© 2016 Institute of International Education, Inc. All rights reserved.