Educational Leaders' Training Program (ELTP)/Обучение за обещаващи лидери в образованието

Program DescriptionBYLP ELTP participants taking a group photo in front of Teachers College Columbia University.

ELTP will bring 15 Bulgarian secondary school educators to the U.S. for a dynamic three-week professional development and training program. The goal of ELTP is to introduce program participants to the latest pedagogical innovations in the U.S., as well as to foster professional collaboration between outstanding Bulgarian and U.S. teachers. To achieve its goal, the program will have two distinct, but integrated components: an academic training experience at a leading graduate school of education in New York City and a networking/practical training opportunity in select New York City high-schools.

ELTP’s academic training component will focus on the following key themes:

 • Fostering and implementing innovative pedagogical methods in the classroom.
 • Using technology to transform the classroom experience.
 • Tracking student progress and measuring success.
 • Instructional models in the education of gifted students.

ELTP’s networking/practical training components will entail pairing program participants with Master teachers at some of New York City’s most innovative, creative and results-driven high schools. During their practical training component, participants will shadow the Master teachers and observe their teaching styles and classroom interactions. At the end of each class day, the Bulgarian educators will have the opportunity to debrief with their U.S. counterparts and ask in-depth questions about what they experienced throughout the day.

Presentation Commitment

Upon returning to Bulgaria, the 15 teachers will organize and facilitate three presentations about lessons learned from their ELTP experience, and about how they plan to incorporate the newly acquired knowledge in their schools.

To view photos of our program participants, please click the link below:

ELTP Gallery


BYLP ELTP participants in session.Описание на програмата

Програмата „Обучение за обещаващи лидери в образованието” предвижда  15 български преподаватели от средното училище да бъдат обучени в САЩ по динамична триседмична програма за професионално развитие. Целта на програмата е да представи на участниците най-актуалните новаторски достижения в педагогическата професия, както и да насърчи професионалното сътрудничество между обещаващи учители в България и САЩ. За постигането на тази цел, програмата ще се раздели на два обособени, но интегрирани компонента: академично обучение по педагогика във водещо висше учебно заведение в Ню Йорк и работа в мрежа/възможност за практическо обучение в избрани средни училища в Ню Йорк.

Академичният компонент в програмата „Обучение за обещаващи лидери в образованието” ще наблегне на следните ключови теми:

 • Насърчаване и прилагане на иновативни педагогически методи в клас.
 • Използване на технологии за трансформиране на опита/преживяването от учебните занятия.
 • Проследяване на напредъка на учениците и измерване на успеха.
 • Модели за преподаване в обучението на надарени ученици.

Компонентът за работа в мрежа/възможност за практическо обучение по програмата предвижда към участниците в програмата да се прикрепят водещи учители, избрани измежду средните нюйоркски училища, които са с най-изявен новаторски и творчески подход и са ориентирани към резултатите. По време на практическия компонент на обучението участниците ще следват и наблюдават водещите учители и техния начин на преподаване и взаимодействие в клас. В края на всеки учебен ден българските преподаватели ще имат възможност да обсъждат със своите американски колеги и да задават задълбочени въпроси относно видяното през деня.

Споделяне на придобитите знания и опит от професионално посещение в Ню Йорк

След завръщането си в България, 15-те участници ще имат ангажимента да направят 3 публични презентации до края на текущата учебна година, в които да представят опита си по програмата и придобития познания, който ще приложат в работата си.

BYLP ELTP participant doing a presentation.Eligibility

 • Applicants must be Bulgarian citizens who currently work and reside in Bulgaria.
 • Applicants must be secondary school teachers at state or municipal schools.
 • Applicants must be fluent in English.
 • Applicants must be interested in incorporating media and technology in the classroom.
 • Applicants must demonstrate a track record of intellectual curiosity, striving for excellence in the classroom and be committed to pedagogical innovation.
 • Applicants must demonstrate a long-term commitment to the teaching profession and to teaching in state or municipal schools

IMPORTANT: Selected participants must provide proof that they continue to be employed as teachers at state or municipal schools during the school year in which the ELTP will take place. If selected participants fail to prove their status as state or municipal teachers, they will forfeit their place in the program and will not be able to participate.


Критерии за кандидатстване:BYLP ELTP participants in a classroom session with presenter.

 • Кандидатите трябва да са български граждани, които понастоящем работят и живеят в България.
 • Кандидатите трябва да са учители в държавни или общински средни училища.
 • Кандидатите трябва да владеят добре английски език.
 • Кандидатите трябва да се интересуват от въвеждането на медии и технологии в класната стая.
 • Кандидатите трябва да демонстрират е тяхната кандидатура любознателност, стремеж към отлични постижения в клас и ангажимент към педагогическите иновации.
 • Кандидатите трябва да демонстрират дългосрочен ангажимент към преподавателската професия и към преподавателската практика в държавни или общински училища.

ВАЖНО: Избраните участници трябва да представят доказателства, че продължават да са на работа като учители в държавни и общински училища за учебната година, в която ще се проведе програмата  „Обучение за обещаващи лидери в образованието”. В случай че избраните кандидати не успеят да докажат, че работят като учители в държавни или общински училища, те губят мястото си в програмата и няма да могат да участват.

To apply for ELTP, please complete and submit the ELTP Online Application by no later than 11:59PM Bulgarian Time on January 25, 2015.

Program BenefitsBYLP ELTP participants in a group photo at Columbia University.

Selected educators will spend 21 days of training in USA, covering:

 • Transportation to and from USA
 • Accommodations
 • Ground transportation
 • Group meals
 • Insurance
 • Tuition
 • Training manuals and education materials

Below is a video on a partipant's takeaway from the ELTP Program

BYLP ELTP participant sharing what she has learned from the program. 


Какво предлага програматаBYLP ELTP participants in a group photo.

Избраните педагози ще участват в обучение в САЩ с продължителност 21 дни, което включва:

 • Пътуване до САЩ и обратно
 • Настаняване
 • Транспорт на място
 • Групова храна
 • Застраховка
 • Преподаване
 • Ръководства и образователни материали от обучението

 

 

For more information, please contact the program administrator at bylp@iie.org.


За повече информация се свържете с администратора на програмата на адрес: bylp@iie.org.
 

 

 

Q: How important are the eligibility requirements?Group photo of BYLP ELTP participants wearing program baseball hats.

A: The ELTP eligibility requirements are very important. IIE will review submitted application carefully to ensure that all applicant meet the eligibility criteria. 

Q: Can I apply for the program if I am a teacher at a private school in Bulgaria?

A: No. In order to apply for ELTP, you need to be a secondary school teacher at a state or a municipal school.

Q: Can I apply for the program if I am not a teacher, but I work as pedagogical professional in the school?

A: No. The ELTP program is designed and intended for high school teachers only. 

Q: When does the ELTP program usually take place and how long does it last? 

A: The ELTP program usually takes place in October and last for three weeks


BYLP ELTP participant presenting session goals.Q: Колко важни са изискванията за допустимост на кандидатите (критериите)?

A: Критериите за кандидатите по програмата  „Обучение за обещаващи лидери в образованието” са много важни. Институтът по международно образование внимателно ще разгледа представената кандидатура, за да се увери, че тя отговаря на критериите за допустимост.

Q: Мога ли да кандидатствам по програмата, ако съм учител в частно училище в България?

A: Не. За да кандидатствате по програмата, е необходимо да сте учител в държавно или общинско училище.

Q: Мога ли да кандидатствам по програмата, ако не съм учител, но работя като специалист с педагогическа квалификация в училището?

A: Не. Програмата е предназначена само за учители в средните училища.

Q: По кое време обичайно се провежда програмата „Обучение за обещаващи лидери в образованието” и колко време продължава?

A: Програмата „Обучение за обещаващи лидери в образованието” обикновено се провежда през м. октомври и продължава три седмици.

© 2014 Institute of International Education, Inc. All rights reserved.