ทุน GE Foundation Scholar Leaders Program

วัตถุประสงค์ของโครงการทุน GE Foundation Scholarship Leaders Program

วัตถุประสงค์ของโครงการทุนการศึกษา GE Foundation Scholar-Leaders Program คือการค้นหาคนหนุ่มสาวที่มีความสามารถและพัฒนาความสามารถของตนเพื่อช่วยสร้างทรัพยากรบุคคลในชุมชนที่มีการทำงานของ GE นอกจากนี้ เป้าหมายสูงสุดของโครงการคือการให้ความช่วยเหลือด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแก่ประเทศต่าง ๆ โดยการขยายโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำในการจัดการและด้านธุรกิจ การเงิน วิศวกรรม เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์

ในการดำเนินกิจกรรมของโครงการมีการสัมมนา 3 วันในทุกประเทศที่เข้าร่วมโครงการ โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับความเป็นผู้นำที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพสังคมและวัฒนธรรมในแต่ละประเทศ


ทุน SMBC Global Foundation Scholarship Program

ไอไออีเซ้าท์อีสเอเชียจัดการดูแลทุนการศึกษา SMBC Global Foundation Scholarship Programs ในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2547 โดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ความช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาไทยที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ และช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างมูลนิธิกับชุมชนทั่วประเทศ

สถาบันการศึกษาของไทยที่เข้าร่วมโครงการในปัจจุบัน *

 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คุณสมบัติผู้สมัครขอรับทุน

 • กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1-4 สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับภาษา/วัฒนธรรมญี่ปุ่น กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
 • ผู้สมัครขอรับทุนจะต้องมีผลการเรียนรวมไม่ต่ำกว่า 3.00
 • เกณฑ์การพิจารณาการให้ทุน ได้แก่ ผลการเรียน ประสบการณ์ด้านทำงาน แผนการภายหลังจบการศึกษา จดหมายรับรองจากสมาชิกในชุมชน หรืออาจารย์ผู้สอน ความจำเป็นทางการเงิน บทสรุปจากการสัมภาษณ์ส่วนบุคคลเพื่อทราบถึงแรงบันดาลใจ บุคลิกส่วนตัว ความสามารถและศักยภาพ กิจกรรมนอกเหนือจากการเรียน และกิจกรรมในชุมชน
 • การพิจารณาเพื่อเข้ารับทุนจะไม่มีการแบ่งแยกหรือเลือกปฏิบัติในการคัดเลือก

* นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสามารถติดต่อกองกิจการนักศึกษาเพื่อสมัครขอรับทุน ณ มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ


NYU Abu Dhabi

สถาบันการศึกษานานาชาติร่วมกับมหาวิทยาลัยนิวยอร์ก (New York University-NYU) ในการค้นหานักเรียนนักศึกษาที่มีความสามารถจากทุกมุมโลกเพื่อเข้าศึกษาที่ มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก วิทยาเขตอาบูดาบี (New York University Abu Dhabi-NYUAD) โดยวิทยาเขตอาบูดาบีมีที่ตั้งที่น่าสนใจ พร้อมทั้งมีระบบการศึกษาวิจัยระดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในสาขาต่าง ๆ ทั้งหลักสูตรศิลปศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ ในฐานะที่เป็นสถาบันทางด้านการศึกษาที่ใหญ่ที่สุดและมีความเชี่ยวชาญด้านการศึกษาระดับนานาชาติ ไอไออีจึงได้รับหน้าที่ในการดำเนินการพบปะนักเรียนนักศึกษาทั่วโลกในนามของมหาวิทยาลัยนิวยอร์ก โดยวิสัยทัศน์ร่วมกันระหว่างทั้งสององค์กรคือการสร้างผู้นำในอนาคต และสร้างพลเมืองโลกอย่างแท้จริงที่สามารถสร้างความร่วมมือที่มีประสิทธิภาพ

เรียนรู้เพิ่มเติม


Schwarzman Scholars

Schwarzman Scholars โครงการทุนการศึกษาที่ออกแบบมาเพื่อผลิตผู้นำโลกที่มีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะทางด้านเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและนโยบายสาธารณะ

ทุน Schwarzman Scholars ทุกการศึกษาระดับปริญญาโทเต็มจำนวน มอบโอกาสให้เหล่านักศึกษาทุนขัดเกลาทักษะความเป็นผู้นำและเข้าศึกษาเป็นเวลา 1 ปี ณ มหาวิทยาลัย Tsinghua University หนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของของโลก นักเรียนทุนจะพักอาศัยในแคมปัสของ Schwarzman College ตึกเรียนที่สร้างมาเพื่อทุนนี้โดยเฉพาะ การเรียนการสอนทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษ และเปิดสอนใน สามหลักสูตรต่อไปนี้:

 • Public Policy
 • Economics and Business
 • International Studies

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาเกี่ยวกับทุน Schwarzman Scholars เพิ่มเติมได้ที่

Schwarzman Scholars

Eligibility

Admissions


ทุนการศึกษาอื่นๆ

 • ทุน BP/NOC Workforce Readiness Program
 • ทุนปริญญาโท SUNCOR Master’s Scholarship Program (AKA Petro-Canada Workforce Readiness Program)