บริการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ

สถาบันการศึกษานานาชาติ (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้) เป็นศูนย์สอบวัดระดับความรู้ที่ได้รับการรับรองจาก ETS โดยจัดสอบวัดระดับตามมาตรฐานต่าง ๆ ได้แก่ TOEFL ITP (TOEFL Institutional Testing Program) ในประเทศไทย กัมพูชา ลาวและพม่า รวมถึงข้อสอบ TOEFL Practice Online

การทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEFL® ITP Assessment Series

 TOEFL ITP Tests Logo

รายละเอียดศูนย์สอบ TOEFL ITP ในประเทศไทย กัมพูชา และพม่า

สำหรับวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับกลางถึงระดับสูง โดยข้อสอบ TOEFL® ITP:

 • ช่วยให้นักเรียน นักศึกษาทราบถึงความสามารถและจุดที่ต้องการพัฒนาทางด้านภาษาอังกฤษของตนเอง
 • สะดวกสำหรับสถาบันการศึกษาในการประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษของผู้เรียนหรือผู้สอน
 • มีการทดสอบทักษะในด้านการฟัง ไวยากรณ์การเขียน/โครงสร้างประโยค และการอ่านจับใจความ
 • สามารถจัดสอบได้ตามวันและเวลาที่สถาบันการศึกษาสะดวก พร้อมรับผลการสอบภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว

TOEFL® ITP เป็นข้อสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษ โดยมีเนื้อหาทางวิชาการที่ครอบคลุม และมีการใช้จริงในชั้นเรียน จึงทำให้ข้อสอบ TOEFL® ITP เหมาะสำหรับสถาบันการศึกษาในการวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียน/นักศึกษา ดังนี้

 1. การวัดระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษสำหรับหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษแบบเร่งรัด (intensive program) ที่นักเรียน/นักศึกษาจะต้องมีความรู้ทางภาษาอังกฤษในระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท
 2. การติดตามพัฒนาการทางภาษาอังกฤษของนักเรียน/นักศึกษา สำหรับหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษที่เน้นการใช้ภาษาอังกฤษในเชิงวิชาการ
 3. การสอบเพื่อสำเร็จการศึกษา สำหรับหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ โดยผู้ที่จะสำเร็จการศึกษาจะต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบทักษะทางภาษาอังกฤษในด้านการฟังและการอ่าน
 4. การรับเข้าศึกษาสำหรับหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตร non-degree ในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการยอมรับคะแนน TOEFL® ITP ของสถาบันการศึกษา
 5. การรับเข้าศึกษาสำหรับหลักสูตรปริญญาตรีและปริญญาโทในประเทศที่มิได้มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษเป็นหลัก
 6. การรับเข้าศึกษาและการวัดระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษสำหรับหลักสูตรความร่วมมือระดับนานาชาติที่จำเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษในการฝึกอบรม
 7. การคัดเลือกผู้สมัครรับทุนการศึกษา เพื่อวัดระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษในเชิงวิชการของผู้สมัคร

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ TOEFL ITP

วิธีการสั่งข้อสอบ TOEFL ITP สำหรับสถาบันการศึกษาและองค์กร

1. กรอกแบบฟอร์มใบสั่งซื้อข้อสอบ TOEFL ITP - SOUTHEAST ASIA EDITION (205 KB, PDF)

2. ส่งแบบฟอร์มไปที่อีเมล SLekwanitchakul@iie.org และ/หรือ TKatawaytitatham@iie.org

3. สถาบันการศึกษานานาชาติจะออกใบแจ้งหนี้ให้ทางอีเมล

4. สถาบันการศึกษา/องค์กรชำระเงินผ่านการโอนเงิน

ที่อยู่

สถาบันการศึกษานานาชาติ (IIE/Southeast Asia)

กรุณาส่ง คุณสินชัย เล็กวานิชกุล และ/หรือ คุณธนโชติ กตเวทิตาธรรม

ชั้น 6 อาคารมณียาเซ็นเตอร์เหนือ

518/3 ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย

Email Address: SLekwanitchakul@iie.org และ/หรือ TKatawaytitatham@iie.org

ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับ TOEFL ITP

บริการอื่น ๆ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม TOEFL ITP Additional Services Form (175 KB, PDF)

ขอใบรายงานผลสอบ TOEFL ITP เพิ่ม ฉบับละ 400 บาท

ขอ TOEFL ITP Certificate ฉบับละ 500 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สถาบันการศึกษานานาชาติ (Institute of International Education)

ชั้น 6 อาคารมณียาเซ็นเตอร์เหนือ ถนนเพลินจิต กรุงเทพฯ 10330

โทร. 02 652 0653 ต่อ 110 หรือ 135

Email Address: SLekwanitchakul@iie.org และ/หรือ TKatawaytitatham@iie.org


TOEFL® Practice Online สำหรับผู้สนใจทั่วไป

TOEFL ITP Logo 

TOEFL® Practice Online (TPO) คือข้อสอบ TOEFL iBT ที่ผ่านการสอบจริงมาแล้ว ผู้ใช้งานจะได้เตรียมความพร้อมการสอบทุกทักษะในระบบออนไลน์ด้วยประสบการณ์เสมือนสอบจริง

จุดเด่นของ TOEFL® Practice Online

 • เป็นข้อสอบที่ผ่านการสอบ TOEFL iBT จริง จึงทำให้ประสบการณ์สอบใกล้เคียงกับการสอบ TOEFL จริง
 • มีให้เลือกทั้งโหมดจับเวลา และ ไม่จับเวลา 
              ผู้ใช้งานจะได้สัมผัสประสบการณ์สอบ TOEFL iBT เสมือนจริงจากการเลือกโหมดจับเวลา
              โหมดไม่จับเวลาเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการฝึกฝนและทำความเข้าใจเชิงลึกในแต่ละคำถาม
 • สามารถออกและเข้าสู่ระบบได้ตลอดจนกว่าการสอบเสร็จสิ้น
 • กำหนดความเร็วการฝึกได้เองและมีเครื่องมืออำนวยความสะดวกระหว่างทำข้อสอบในระบบ
 • ตรวจและส่งผลคะแนนทั้ง 4 ทักษะพร้อม feedback ให้ภายใน 24 ชั่วโมงด้วยระบบตรวจข้อสอบเสมือนมนุษย์ (AI) ที่ใช้ตรวจจริง

ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้ TOEFL® Practice Online

 • TOEFL Practice Online ออกแบบมาเพื่อเป็นเครื่องมือฝึกสอบโดยเฉพาะ สร้างความคุ้นเคยให้กับผู้เข้าสอบด้วยเนื้อหาที่ผ่านการสอบมาแล้ว ลดความตึงเครียด เสริมความพร้อมและความมั่นใจก่อนสอบจริง
 • การเสริมความพร้อมก่อนสอบ TOEFL iBT ด้วย TOEFL Practice Online นั้น สามารถฝึกสอบได้ทั้งที่บ้านหรือโรงเรียนสอนภาษาที่มีแวดล้อมเอื้อต่อการสอบ
 • คะแนน TOEFL Practice Onlineเหมาะสำหรับเป็น feedback จากการฝึกสอบเท่านั้น เนื้อหาใน TOEFL Practice Online เป็นข้อมูลเปิดเผยและคะแนนส่วน Writing และ Speaking เป็นข้อมูลสำหรับอ้างอิงทักษะภาษา ETS ไม่แนะนำให้ใช้คะแนนดังกล่าวเพื่อสมัครงานหรือเรียนต่อ

สัมผัสประสบการณ์สอบ TOEFL iBT จริงได้แล้ววันนี้ ด้วย TOEFL iBT Practice Online (TPO)!

*TOEFL iBT Practice Online หรือ TPO เป็นแบบเตรียมความพร้อมก่อนสอบ TOEFL iBT อย่างเป็นทางการ จัดทำโดย ETS ผู้ออกข้อสอบ TOEFL

สะดวก ฝึกได้ที่บ้าน

ผู้สนใจสามารถฝึกสอบด้วย TOEFL Practice Online ที่บ้านได้ในราคา 1,500 บาท / โค้ด เท่านั้น

วิธีการสั่งซื้อ TOEFL Practice Online

 • ดาวน์โหลด ใบสั่งซื้อ TOEFL Practice Online (494 KB, PDF)
 • กรอกแบบฟอร์ม
 • ชำระเงินผ่านการโอนเงินตามรายละเอียดในแบบฟอร์ม
 • ส่งหลักฐานการชำระเงินพร้อมแบบฟอร์มที่คุณสินชัยทาง Email: SLekwanitchakul@iie.org

สถาบันการศึกษานานาชาติจะส่ง access code พร้อมวิธีการใช้งานให้ทาง email หลังจากได้รับเอกสารที่ต้องการเรียบร้อยแล้ว

ชุดข้อสอบที่จัดจำหน่ายในปัจจุบัน:

 • TPO Volume 35
 • TPO Volume 36
 • TPO Volume 37
 • TPO Volume 38

ราคา: 1,500 บาท/โค้ด

ธนาคาร: ไทยพาณิชย์
สาขา: เพลินจิต
ชื่อบัญชี: Institute of International Education (IIE)
เลขที่บัญชี: 059-3-03252-4
ประเภทบัญชี: กระแสรายวัน

ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

คุณสินชัย เล็กวานิชกุล (คุณใหญ่) หรือ คุณธนโชติ กตเวทิตาธรรม (คุณเกม)
สถาบันการศึกษานานาชาติ (IIE/Southeast Asia)
ชั้น 6 อาคารมณียาเซ็นเตอร์เหนือ เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
โทรศัพท์: +66 (0) 2-652-0653 ต่อ 115 หรือ 135
Fax: +66 (0) 2-652-0633
Email: SLekwanitchakul@iie.org หรือ TKatawaytitatham@iie.org
Facebook: TOEFL Thailand
สามารถศึกษาข้อมูลได้ที่ เว็บไซต์ของ TOEFL