Dummie Image For program header

บริการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ

ไอไออีเซ้าท์อีสเอเชียเป็นศูนย์สอบวัดระดับความรู้ที่ได้รับการรับรองจาก ETS โดยจัดสอบวัดระดับตามมาตรฐานต่าง ๆ ได้แก่ TOEFL ITP (TOEFL Institutional Testing Program) ในประเทศไทย กัมพูชา ลาวและพม่า รวมถึงข้อสอบ TOEFL TPO (TOEFL Practice Online)

การทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEFL® ITP Assessment Series

รายละเอียดศูนย์สอบ TOEFL ITP ในประเทศไทย กัมพูชา และพม่า

สำหรับวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับกลางถึงระดับสูง โดยข้อสอบ TOEFL® ITP:

 • ช่วยให้นักเรียน นักศึกษาทราบถึงความสามารถและขอ้ บกพร่องทางด้านภาษาอังกฤษของตนเอง
 • สะดวกสำหรับสถาบันการศึกษาในการประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษของผู้เรียนหรือผู้สอน
 • มีการทดสอบทักษะในด้านการฟัง ไวยากรณ์การเขียน/โครงสร้างประโยค และการอ่านจับใจความ
 • สามารถจัดสอบได้ตามวันและเวลาที_สถาบันการศึกษาสะดวก พร้อมรับผลการสอบภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว

TOEFL® ITP เป็นข้อสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษ โดยมีเนื้อหาทางวิชาการที่ครอบคลุม และมีการใช้จริงในชั้นเรียน จึงทำให้ข้อสอบ TOEFL® ITP เหมาะสำหรับสถาบันการศึกษาในการวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียน/นักศึกษา ดังนี้

 1. การวัดระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษสำหรับหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษแบบเร่งรัด (intensive program) ที่นักเรียน/นักศึกษาจะต้องมีความรู้ทางภาษาอังกฤษในระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท
 2. การติดตามพัฒนาการทางภาษาอังกฤษของนักเรียน/นักศึกษา สำหรับหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษที่เน้นการใช้ภาษาอังกฤษในเชิงวิชาการ
 3. การสอบเพื่อสำเร็จการศึกษา สำหรับหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ โดยผู้ที่จะสำเร็จการศึกษาจะต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบทักษะทางภาษาอังกฤษในด้านการฟังและการอ่าน
 4. การรับเข้าศึกษาสำหรับหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตร non-degree ในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการยอมรับคะแนน TOEFL® ITP ของสถาบันการศึกษา
 5. การรับเข้าศึกษาสำหรับหลักสูตรปริญญาตรีและปริญญาโทในประเทศที่มิได้มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษเป็นหลัก
 6. การรับเข้าศึกษาและการวัดระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษสำหรับหลักสูตรความร่วมมือระดับนานาชาติที่จำเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษในการฝึกอบรม
 7. การคัดเลือกผู้สมัครรับทุนการศึกษา เพื่อวัดระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษในเชิงวิชการของผู้สมัคร

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ TOEFL ITP

ข้อสอบ TOEFL ITP สำหรับสถาบันการศึกษาและองค์กร วิธีการสั่งซื้อ

กรอกแบบฟอร์มสั่งซื้อ

ชำระเงินโดยซื้อ Bank Draft (เป็นดอลล่าร์สหรัฐฯ) สั่งจ่าย "IIE/TOEFL"

ส่ง bank draft และแบบฟอร์มสั่งซื้อทางไปรษณีย์มาที่

สถาบันการศึกษานานาชาติ

ถึง สินชัย เล็กวานิชกุล

ชั้น 6 อาคารมณียาเซ็นเตอร์เหนือ ถนนเพลินจิต กรุงเทพฯ 10330

โทร. 02 652 0653 ต่อ 115

อีเมล

slekwanitchakul@iie.org

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสั่งซื้อข้อสอบเฉพาะสถาบันการศึกษา/องค์กร/หน่วยงาน ได้ที่นี่

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ TOEFL ITP

ดาวน์โหลดใบสั่งซื้อข้อสอบ TOEFL ITP - Southeast Asia Edition (41 KB, PDF)
ประกาศขึ้นราคาข้อสอบ ITP (379 KB, PDF)
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ TOEFL ITP(120 KB, PDF)
รายชื่อ ITP Clients 2015-2016 (30 KB, PDF)
โบร์ชัวร์ TOEFL ITP (513 KB, PDF)
ETS TOEFL ITP Flyer (478 KB, PDF)
TOEFL ITP Test Score Descriptors (300 KB, PDF)

ค่าบริการอื่น ๆ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม TOEFL ITP Additional Services Form ที่นี่ (311 KB, PDF)

ขอใบรายงานผลสอบ TOEFL ITP เพิ่ม ฉบับละ 200 บาท

ขอ TOEFL ITP Certificate ฉบับละ 350 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สถาบันการศึกษานานาชาติ (Institute of International Education IIE)

ชั้น 6 อาคารมณียาเซ็นเตอร์เหนือ ถนนเพลินจิต กรุงเทพฯ 10330

โทร. 02 652 0653 ต่อ 110

อีเมล

toefl@bkk.iie.org


TOEFL® Practice Online for Individuals

TOEFL® Practice Online simulates the real TOEFL iBT testing experience and offers exclusive TOEFL test preparation.

Product Highlights:

 • Previously administered TOEFL iBT questions
 • Use in timed or untimed mode

Timed mode stimulates the real TOEFL iBT® test

 • Provides the user an experience closer to the actual TOEFL test experience

Untimed mode is better for practice; users respond to as many questions as they want per online session and can check for correct answers in the Reading and Listening sections

 • Test taker can exit and restart the test until completed
 • Allows the user to practice at their own pace, using additional tools such as Highlighting Text, Strike Out Options, Check Answers, and Marked Guesses

Provides feedback and scores within 24 hours on all four skills measured on the TOEFL test - listening, reading, speaking and writing.

TOEFL iBT Practice Online: Intended Use

 • TOEFL iBT Practice Online is intended to be used as a practice tool. Gaining familiarity with the look and feel of the TOEFL test, as well as encountering genuine test content, can reduce test anxiety and provide a general sense of readiness for taking the operational TOEFL test.
 • TOEFL iBT Practice Online can be used for practice and to gain a general sense of a level of readiness to take the TOEFL test. This can be done through direct use by individuals or through use in a language school setting.
 • TOEFL iBT Practice Online should not be used for purposes other than for TOEFL test practice. The content of TOEFL iBT Practice Online is not secure, and the scoring of the Writing and Speaking sections is designed for informational purposes only. ETS does not endorse use of TOEFL iBT Practice Online scores as a basis for employment or admissions decisions.

Experience TOEFL iBT in the REAL TESTING ENVIRONMENT with the TOEFL iBT Practice Online (TPO*)!

*TOEFL iBT Practice Online or TPO is the official TOEFL iBT preparation exam from ETS - the maker of TOEFL.

Practice at home

Purchase TOEFL Practice Online to practice at home for only THB 1,500/Code

How to Purchase TOEFL iBT Practice Online:

 • Download TPO Order Form (55 KB, PDF)
 • Complete the Form and Choose the TPO Test Volume(s)
 • Make payment by Money Transfer
 • Send your proof of payment and completed application form to Khun Sinchai via email: SLekwanitchakul@iie.org

After we receive your documents as stated above, we will send you the code(s) via email.

Available practice tests:

 • TPO Volume 24
 • TPO Volume 25
 • TPO Volume 27
 • TPO Volume 28

Test Fee: THB 1,500/Code

Bank: Siam Commercial Bank
Branch: Ploenchit
Acc Name: Institute of International Education (IIE)
Acc No. 059-3-05256-6
Acc Type: Current

For more information, please contact:

K. Sinchai Lekwanitchakul (K.YAI)
Institute of International Education (IIE/Southeast Asia)
6th Floor, Maneeya Center North
518/3 Ploenchit Road, Pathumwan
Bangkok 10330, Thailand
Tel: +66 (0) 2-652-0653 ext.115
Fax: +66 (0) 2-652-0633
Email: SLekwanitchakul@iie.org
Facebook: TOEFL Thailand
For more information, please visit the TOEFL site.